Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Geografische boekhandel Pied à Terre betreffende de verkoop, levering en betaling van onze producten.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Geografische boekhandel Pied à Terre aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.4 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Geografische boekhandel Pied à Terre niet geaccepteerd.
1.5 Geografische boekhandel Pied à Terre houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Afbeeldingen
2.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de Geografische boekhandel Pied à Terre internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1 De artikelen van Geografische boekhandel Pied à Terre worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Geografische boekhandel Pied à Terre.
3.2 De prijzen zijn, indien niet anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief eventuele verzending.
3.3 Behoudens het geval van contante verkoop werken wij uitsluitend met vooruitbetaling.

Artikel 4 Leveringstermijnen
4.1 Geografische boekhandel Pied à Terre is gerechtigd tot het doen van deelleveringen na overleg met afnemer. Uiteraard wordt voor de verschillende leveringen dan slechts eenmaal porto & handling in rekening gebracht.
4.2 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Geografische boekhandel Pied à Terre is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
4.3 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Geografische boekhandel Pied à Terre of haar leidinggevend personeel of indien anders is overeengekomen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5 Transportkosten
5.1 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.

Artikel 6 Reclames
6.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer volgens de wettelijke termijn van koop op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Geografische boekhandel Pied à Terre. Na het verstrijken van deze termijn wordt Geografische boekhandel Pied à Terre geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Geografische boekhandel Pied à Terre ervan uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
6.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
6.3 Indien een reclame door Geografische boekhandel Pied à Terre gegrond wordt bevonden, kan Geografische boekhandel Pied à Terre overgaan tot het volgende:
A de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Geografische boekhandel Pied à Terre worden afgegeven.
C het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7 Retourgarantie
7.1 In het kader van de wet 'kopen op afstand' heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon, fax - het recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor retourzending hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 14 dagen na de datum van aflevering deugdelijk en in de originele en ongeschonden verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons retour sturen. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag (bij deelretourzending minus de porto voor verzending) zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Artikel 8 Retourzending
8.1 Bij retourzending dient het product verpakt te zijn in de originele en ongeschonden verpakking.
8.2 Kosten voor transport zijn voor rekening van de afnemer, ook bij retourzending.

Artikel 9 Garantie
9.1 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Geografische boekhandel Pied à Terre op te geven adres.
9.2 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
B indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Geografische boekhandel Pied à Terre zijn verricht;
C bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Geografische boekhandel Pied à Terre blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
10.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Geografische boekhandel Pied à Terre in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Geografische boekhandel Pied à Terre niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Geografische boekhandel Pied à Terre.
10.3 De afnemer vrijwaart Geografische boekhandel Pied à Terre te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Slotbepaling
12.1 Geografische boekhandel Pied à Terre houdt zich het recht voor deze algemene bepalingen te wijzigen en/of uit te breiden. In alle gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Geografische boekhandel Pied à Terre.

Terug
Copyright © 2018 Geografische Boekhandel Pied a Terre. Powered by Zen Cart
Parse Time: 0.486 - Number of Queries: 58 - Query Time: 0.017549874664307
<